Regulamin

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO OSiR

Regulamin

XXI Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej

AVACO CUP 2017/2018

 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki oraz OSiR w Trzemesznie.
 2. Obowiązuje regulamin rozgrywek według przepisów futsalu do wglądu u organizatorów.
 3. Drużyny liczą do 15 zawodników. W drużynie nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni (zawodnik niezrzeszony czyli osoba, która od 01.01.2017 r. nie uczestniczyła w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN  – nie dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 21 lat oraz zawodników, którzy ukończyli 35 lat). Dopuszczalny jest jeden zawodnik, który był zrzeszony do 31.07.2017 r. W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia).
 4. Zawodnik może wziąć udział w turnieju tylko wtedy gdy:1) podpisze i wypełni przed rozpoczęciem udziału w rozgrywkach „Oświadczenie uczestnika Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2017/2018” o  treści (Załącznik nr 1 do regulaminu): „Informuje, że znam regulamin XXI Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2017/2018      i zobowiązuję się do jego przestrzegania.- niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w  rozgrywkach ligowych, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w rozgrywkach oraz, że biorę udział na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie z 25.06.2010r. Dz.U. 2014 r. poz. 715).- oświadczam, że nie jestem zawodnikiem zrzeszonym i od 01.01.2017 r. nie uczestniczyłem w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN  (nie dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 21 lat oraz zawodników, którzy ukończyli 35 lat). Dopuszczalny jest jeden zawodnik, który był zrzeszony do 31.07.2017 r. Zawodnik ten musi być wpisany w poniższej tabeli kolorem czerwonym.- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych  z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”2) w przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic bądź prawny opiekun podpisze i wypełni oświadczenie o treści (Załącznik nr 2 do regulaminu):„Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego) w XXI Trzemeszeńskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2017/2018 i oświadczam, że:- jest zdolny do udziału w LIDZE i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające z udziału w rozgrywkach oraz że bierze udział na moją  odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie   z 25.06.2010 r. Dz. U. 2014 r. poz. 715),

  – zapoznał się z Regulaminem XXI Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2017/2018 i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wizerunku dla potrzeb związanych   z organizacja  i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje  prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.”

  Oświadczenie o takiej treści podpisane przez rodzica bądź prawnego opiekuna uczestnika musi być dostarczone przed rozpoczęciem ligi a w przypadku dopisania zawodnika w trakcie trwania ligi  z chwilą wpisania zawodnika na listę drużyny.

5. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w lidze. Zaleca się aby uczestnicy ligi ubezpieczyli się we własnym zakresie.

6. Wpisowe do udziału w TLPNH AVACO CUP 2017 wynosi 700,00 zł brutto. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto organizatora: PKO BP O/GNIEZNO 28 1020 4115 0000 9002 0187 3223. Termin dokonania wpłaty wpisowego mija 10.11.2017 r. włącznie.Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia udziału drużyny w rozgrywkach. W tytule przelewu należy podać nazwę ligi (XXI TLPNH AVACO CUP 20172018) oraz nazwę drużyny.

– zawodnicy odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej drużyny.

7. W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

– halę sportową,

– obsadę sędziowską – sędziowie związkowi,

– nagrody, puchary,

– zabezpieczenie medyczne,

– osobne szatnie z możliwością korzystania z natrysków,

– piłki do rozgrywania spotkań,

– jednolite znaczniki piłkarskie zastępcze w razie braku odpowiednich strojów.

8. Uczestnicy ligi mają obowiązek okazać dokument tożsamości sędziemu stolikowemu przed pierwszym rozegranym meczem w lidze. Brak dokumentu będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do meczu. Zawodnicy mają obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości podczas każdego meczu. Każda z drużyn do zakończenia pierwszej połowy, meczu może żądać w razie wątpliwości co do tożsamości zawodników, sprawdzenia zawodników. Brak dokumentu będzie skutkować oddaniem meczu walkowerem na niekorzyść sprawdzanej drużyny.

 1. W czasie XXI edycji TLPNH jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 2. Do końca pierwszej rundy można zgłosić bądź wymienić maksymalnie dwóch zawodników. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie TLPNH. Po rozegraniu pierwszego meczu drużyna może zgłosić bądź wymienić maksymalnie dwóch zawodników. Nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej 15 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić.
 3. System rozgrywek: Drużyny zostaną losowo podzielone na dwie grupy (A i B). Pierwsza runda będzie eliminacją do I i II Lig. Do I ligi awansują 4 drużyny z każdej z grup. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca  w każdej z grup otrzymują punkty i z taką ilością punktów przechodzą do II rundy: I miejsce 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce 1 pkt.
 4. Mecze odbywają się zgodnie z przekazanym terminarzem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów meczy o czym poinformuje kierowników drużyn.
 5. Struktura rozgrywek – rozgrywki będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę.
 6. Mecz trwa 2 x 15 minut i 5 minut przerwy. W ostatniej minucie gry – czas będzie zatrzymywany.
 7. Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu i jednolitych strojach.
 8. Zespół reprezentuje wobec sędziego zawodnik, który na sprawozdaniu jest zaznaczony jako kapitan, a wobec organizatora kierownik drużyny lub zawodnik, który podczas ostatniego meczu był kapitanem. Kierownik drużyny musi być wpisany na liście zgłoszeniowej do XXI edycji TLPNH jako opiekun drużyny. Kierownik drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres zameldowania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 9. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan zespołu.
 10. Sprawozdanie z meczu:
 • Kierownicy drużyn grających mecz „u siebie” są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej 20 minut przed meczem do sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązania do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 5 minut od jego otrzymania.
 • Kierownicy drużyn „na wyjeździe” są zobowiązani do zgłoszenia się co najmniej 15 minut przed meczem sędziego stolikowego celem wypełnienia sprawozdania. Są oni zobowiązani do oddania wypełnionego sprawozdania w ciągu 5 minut od jego otrzymania.
 • W przypadku, gdy pkt. a) lub b) pkt. 19 nie zostaną spełnione drużyny winne mogą zostać ukarane walkowerem dla przeciwnika.
 • Jako drużynę grającą „u siebie” traktuje się drużynę wymienioną jako pierwszą w terminarzu, natomiast na wyjeździe drużynę wymienioną jako drugą.
 • Organizatorzy mają prawo do udzielenia wszystkich informacji związanych z meczami, udzielanych radiu, telewizji, gazetom oraz publikacji ich na stronach internetowych.

18. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która jest wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte, czerwone kartki, kary). Wszystkie osoby przebywające na ławce rezerwowych muszą posiadać obuwie sportowe, które zostało wcześniej zmienione.

19. W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.

20. W trakcie meczu obowiązuje zakaz stosowania wślizgów. Bramkarz może stosować wślizgi tylko w polu karnym.

21. Warunki odsunięć zawodników od meczów:

– 3 żółte kartki – odsuniecie od jednego meczu,

– 2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie żółte kartki,

– czerwona kartka – decyzję o odsunięciu podejmują sędziowie meczu wspólnie  z koordynatorem ligi, decyzja przekazana będzie najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu kierownikowi drużyny.

22. Kary za nie sportowe, agresywne zachowanie się podczas meczu oraz poza boiskiem, a także za nie przestrzeganie regulaminu Hali OSiR:

Każdy z sędziów  ma prawo ukarać:

– Uczestnika (zawodnicy oraz kierownik) drużyny TLPNH za agresywne zachowanie – odsunięcie od następnego meczu. Jeśli zachowanie takie powtórzy się, uczestnik będzie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligowych.

– Drużynę za niesportowe, agresywne zachowanie oraz kibiców drużyny podczas danego meczu – walkowerem.

Sędzia ma prawo do ustanowienia powyższych kar oraz o wyższej kary adekwatnej do zaistniałej sytuacji.

23. O końcowym miejscu w tabeli decyduje kolejno:

– ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną),

– bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3 lub więcej drużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabele między tymi zespołami,

– większa różnica bramek,

– większa liczba zdobytych bramek,

– seria rzutów karnych.

24. Zawody należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny, która (której):

– zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,

– z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut od terminu meczu określonego w terminarzu,

– nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego,

– otrzymała karę, o których mowa w pkt. 22 niniejszego regulaminu.

– udział brał zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów,

– nie przedłożyła dokumentów tożsamości przez któregokolwiek z zawodników, podczas weryfikacji zawodników przez sędziego stolikowego bądź na wniosek którejkolwiek z drużyn zgodnie z regulaminem.

– przed zakończeniem opuści boisko lub, w której liczba zawodników mogących grać będzie mniejsza niż 3,

– zawodnik czynnie znieważył sędziego,

– zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu  2 minut,

– kapitan notorycznie nie będzie dostarczał sędziemu sprawozdania z meczu w terminie określonym   w niniejszym regulaminie.

25. W przypadku walkoweru:

– wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower,

– 3 walkower powoduje automatycznie wykluczenie drużyny z rozgrywek TLPNH.

– gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W Przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

26. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

27. Protesty dotyczące zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do organizatora zawodów do rozpoczęcia następnej kolejki. Protesty po upływie regulaminowego czasu nie będą rozpatrywane.

28. NAGRODY:

– wszystkie drużyny otrzymują puchary,- za zdobycie pierwszych trzech miejsc drużyny otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe,

– indywidualnie ,,król strzelców”  otrzymuje: statuetkę i nagrodę rzeczową,

– indywidualnie „najlepszy zawodnik” otrzymuje: statuetkę i nagrodę rzeczową,

– indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” otrzymuje: statuetkę i nagrodę rzeczową.

29. Nagroda Fair Play od sponsora AVACO  dla drużyny, która zdobędzie największą ilość punktów.

Na ilość zdobytych pkt. drużyny będzie miała wpływ:

– tabela fair play: 22 pkt. I miejsce, 20 pkt. II, 18 pkt. III, 16 pkt. IV , 14 pkt. V,  12 pkt. VI, 10 pkt. VII, 8 pkt. VIII, 7 pkt. IX, 6 pkt. X, 5 pkt. XI, 4 pkt. XII, 3 XIII, 2 pkt. XIV, 1 pkt. XV, 0 pkt. XVI.

– głosowanie drużyn: każdy głos 1 pkt. (nie można głosować na własną drużynę).

– głosowanie sędziów: głos sędziego 5 pkt. Decyzję podejmują dwóch  sędziów głównych.

30. Zawodnicy i osoby funkcyjne, akceptując regulamin i biorąc udział w rozgrywkach TLPNH udzielają jednocześnie zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich imion i nazwisk oraz zdjęć, dalej zwanych „wizerunkiem” przez Kopalnie Kruszywa AVACO z siedzibą w Ławki, 62-240 Trzemeszno,  nr NIP:  556-189-51-26. Kopalnie Kruszywa AVACO zastrzega, iż udzielona zgoda obejmuje bezterminowo, wykorzystywanie wizerunku w celach promujących TLPNH oraz markę Kopalnie Kruszywa AVACO  w zakresie określonym poniżej:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek, wszelkimi metodami oraz na wszelkich nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
 • najem i dzierżawa egzemplarzy fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek,
 • wprowadzanie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci ogólnie dostępnych (np. Internet) i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci oraz przesyłanie zapisów fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji,
 • rozpowszechnianie fotografii oraz utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek poprzez wielokrotne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
 • publikowanie zwielokrotnionych fotografii i utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek w całości lub w części, w tym w wydawnictwach książkowych, prasie, w ulotkach, folderach oraz na plakatach, w tym dla celów informacji, promocji lub reklamy (także reklamy zewnętrznej, prasowej i telewizyjnej),
 • wprowadzanie do obrotu egzemplarzy fotografii i utworów audiowizualnych zawierających Wizerunek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach. Klucze od szatni przedmeczem otrzymuje kierownik drużyny i oddaje po meczu portierowi. Ewentualne szkody zostaną usunięta na koszt drużyny, która dokonała zniszczeń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników,  poniesione podczas trwania rozgrywek
 3. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Hali OSiR  w Trzemesznie.
 4. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora rozgrywek.
 5. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 6. Wyniki meczy będą na bieżąco publikowane na stronie ligi ligahalowatrzemeszno.pl.
 7. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: osir-trzemeszno@o2.pl, bądź telefoniczny Edyta Koperska tel. 691 808 908.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *